Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Ny doktor i processmetallurgi

Mats Brämming. Foto: Swerea
Mats Brämming. Foto: Swerea
Publicerad av
Tommy Ekholm - 18 jan 2016

Vid tillverkning av stål, främst i konverter, kan metallsmältan ibland ”koka över”. Mats Brämming har i sin avhandling studerat orsakerna till fenomenet, samt hur det kan förutses och undvikas.

Den 14 januari disputerade Mats Brämming på Luleå tekniska universitet, avdelningen för Mineralteknik och metallurgi. Han försvarade då sin avhandling ”An operational view on foaming and slopping control in top-blown BOS vessels”. Fenomenet, så kallat utkok (slopping), är kostsamt när det inträffar, eftersom det orsakar både materialspill och skador på utrustningen. Men vad beror det på, och hur kan det förutses och undvikas?

− Utkok orsakas av att det skum av metalldroppar, slagg och gas som bildas i processen expanderar i sådan grad att delar av skummet pressas ut ur konvertern. Fenomenet har en mängd möjliga orsaker. Bästa sättet att undvika utkok är en god kontroll över insatsmaterialens kvalité och en precis processföring. Det är min förhoppning att arbetet har tillfört ny kunskap, som kan ligga till grund för fortsatt utveckling.

I studien har Mats bland annat undersökt fenomenet i industriskala på SSAB i Luleå, samt i försök i Swerea MEFOS pilotanläggning. Han har också tittat på hur multivariat dataanalys kan användas för att förutsäga när ”överkokning” sker.

− Mats doktorsarbete har varit mycket värdefullt för forskningsämnet processmetallurgi där han bidraget med sin stora kunskap om ståltillverkning. Framförallt då det gäller vilka mekanismer som påverkar skumningsegenskaperna i LD-processen har doktorsarbetet lett till ny och fördjupad kunskap. Vi hoppas fortsätta detta framgångsrika samarbete, säger Professor Caisa Samuelsson, huvudhandledare för Mats doktorandarbete.

Mats arbetar sedan 2013 som seniorforskare på Swerea MEFOS, vid avdelningen för Processintegration.