Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Nordic Mines vänder till vinst

Foto: Nordic Mines
Foto: Nordic Mines
Publicerad av
Tommy Ekholm - 25 feb 2016

Nordic Mines redovisar ett resultat efter finansiella poster på 76 miljoner kronor (-47) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet uppgick till 80 miljoner kronor (-39), huvudsakligen hänförlig till skuldnedskrivning.

Nettoresultatet blev 76 miljoner kronor (-46), motsvarande 0,36 kronor per aktie (-0,86).

Intäkterna uppgick till 0 kronor (0).

Likvida medel summerade per den 30 december till 32,6 miljoner kronor (21 miljoner per 30 september).

Nordic Mines har på rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tolv månaderna. Bolagets majoritetsägare Lau Su har dock meddelat styrelsen sitt åtagande att stödja den nya ledningsgruppens finansieringsbehov för bolaget framgent, uppger bolaget.

Nordic Mines nya styrelse och blivande vd har tagit fram ett antal prioriteringar för Nordic Mines för den närmaste framtiden:

- avsluta pågående ackordsplan i Finland

- planera och förbereda för att Laivaprojektet i framtiden ska kunna drivas på en, utifrån ett internationellt perspektiv, kostnadsmässigt konkurrenskraftig nivå

- ytterligare stärka investerarnas förtroende för bolaget

"Det är vidare styrelsens uppfattning att nyligen genomfört arbete stödjer en strategi som kombinerar Laivaprojektets lovande geologiska förutsättningar med en gruvbrytning som fokuserar på att öka guldhalten, ett effektivt användande av processteknik och en god kostnadsuppföljning i syfte att sänka "cash cost" till en globalt konkurrenskraftig nivå med målsättningen att anrikningsverkets fulla kapacitet ska kunna nyttjas. Målsättning för Bolagets styrelse är vidare att skapa ett gruvprojekt som är uthålligt lönsamt över hela råvarucykeln", skriver bolaget.

Nordic Mines har vid rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tolv månaderna. Likvida medel uppgick till 32,6 miljoner kronor per utgången av fjärde kvartalet 2015. Bolaget är beroende av externt kapital för sin fortsatta verksamhet.

Bolaget saknar i dag medel för att finansiera en återstart av Laivagruvan. Nordic Mines gör i dagsläget bedömningen att ett guldpris på 1.200 euro per troy uns erfordras för att återstarta Laivagruvan som ett fristående guldprojekt med tillräckligt god lönsamhet och med möjlighet till framtida lånefinansiering.

"För att finansiera en återstart av Laivagruvan erfordras ett kapitaltillskott på i storleksordningen cirka 20 miljoner euro utöver befintliga likvida medel. Ett sådant ytterligare kapitaltillskott avser att finansiera rörelsekapital i samband med återstarten, initiala investeringar samt en likviditetsreserv för oförutsedda kostnader samt administration. Finansieringen antas ske genom en kombination av skuldfinansiering samt ytterligare tillskott av eget kapital", skriver bolaget.

Om Nordic Mines inte kan få tag i ytterligare kapitaltillskott finns det en risk att ett likviditetsunderskott uppstår. Det finns då en risk att den finska ackordsplanen förfaller, vilket skulle kunna leda till en ny företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av bolaget, skriver Nordic Mines.

(SIX News)