Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Finland vill ändra gruvlagen i fråga om malmletning och gruvdrift.

Pargas kalkgruva är Finlands största dagbrott. Själva dagbrottets djupaste ställe är 113 m under havet, tunnlar för olika ändamål finns på betydligt större djup. Foto: Wikipedia, kredit, BishKekRocks
Pargas kalkgruva är Finlands största dagbrott. Själva dagbrottets djupaste ställe är 113 m under havet, tunnlar för olika ändamål finns på betydligt större djup. Foto: Wikipedia, kredit, BishKekRocks
Publicerad av
Markku Björkman - 27 feb 2017

Finlands regering vill ändra gruvlagen i fråga om malmletning och gruvdrift. Grundläggande lösningarna i gruvlagen ska inte ändras, meddelade landets Arbets- och näringsministerium nyligen.

Den nuvarande gruvlagen trädde i kraft den 1 juli 2011. Lagens syfte är att trygga förutsättningarna för gruvdrift och malmletning samt guldvaskning på ett samhälleligt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Det ändringsförslag som regeringen lämnade till finska riksdagen den 23 februari minskar sådan reglering och sådana tillståndsförfaranden som konstaterats vara onödiga med tanke på den nuvarande lagens mål. Dessutom föreslås det att gruvmyndighetens behovsprövning ökas när det gäller vissa tillståndsförfaranden. Samtidigt frigör ändringarna myndighetsresurser till övervakning av gruvdrift.

De viktigaste ändringarna i propositionen gäller gruvsäkerhetstillstånd, malmletningstillstånd och tidpunkterna för nödvändiga utredningar. Förslaget om ändring av gruvsäkerhetstillståndet så att det beviljas utifrån behovsprövning är motiverat, när det med gruvtillståndet ansöks om en liten utvidgning av området för en verksam gruva och kravet på gruvsäkerhetstillstånd är uppenbart onödigt med tanke på användningsändamålet för området.

Det är befogat, enligt den finska regeringen, att underlätta förfarandet för avstående från malmletningstillstånd, när det är fråga om upphörande av ett servitut som hänför sig till markområdet.  Lättandet av förfarandet för avstående från tillstånd påverkar inte verksamhetsutövarens ersättningsskyldighet för eventuella skador som undersökningsåtgärder orsakar.  

De föreslagna lagändringarna påverkar inte myndighetens tillståndsprövning. Ändringarna påverkar inte heller miljökonsekvenserna av malmletning och gruvdrift eller sakägarnas ställning. Gruvmyndigheten har tillsynsrättigheter och tillräckliga administrativa tvångsmedel som gör det möjligt att ingripa mot överträdelser och försummelser.