Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2018
Senaste Nytt

Bergsstaten ger Boliden tillstånd för undersökningsarbete inom Skellefteå och Norsjö kommuner

Företar undersökningsarbeten inom Petiknäs nr 1010, Petiknäs nr 1011, Renström nr 1005, Petiknäs K nr 1, Petiknäs K nr 2, Petiknäs K nr 3, Renström K nr 1 och Renström K nr 2, i Norsjö och Skellefteå kommuner

Foto: Boliden Kylylahti
Foto: Boliden Kylylahti
Publicerad av
Peter Höök - 26 jul 2017

Av ansökan framgår att Boliden planerar att utföra undersökningsarbeten i form av underjordsborming och borrhålsmätning under perioden 2017-08-01 till 2019-08-01. Bormingsarbeten planeras fortlöpande underjord med utgångspunkt från gruvan. Borrhålen kommer att ske på ett djup av minst 300 meter från markytan. Eventuellt kan enstaka borrhål komma att riktas in under samhället. Enligt ansökan förväntas inga skador uppstå till följd av undersökningarna Enligt ansökan bedöms borrverksamheten inte ha någon betydelse för boendemiljön i övrigt då inskränkning främst sker underjord.

Trafikverket har inkommit med ett yttrande och uppgett att det inte har någon erinran mot att Bergsstaten lämnar ett medgivande.

Enligt ansökan kommer de planerade undersökningsarbetena ske på ett djup om minst 300 meter från markytan. Eventuellt kan borrhålsslinga komma att placeras ut med hjälp av terränghjuling. Enligt bergmästarens bedömning kan dessa arbeten inte innebära mer än en mycket begränsad påverkan på bebyggelsen, boendemiljön eller något annat intresse som ska beaktas vid prövningen.

Annons

Annons

Annons