Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 20 2018
Senaste Nytt

Ovako publicerar kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2017

Resultatet stärktes under det andra kvartalet

Foto: Åkesson & Curry Åkesson
Foto: Åkesson & Curry Åkesson
Publicerad av
Peter Höök - 27 jul 2017

Ovako har tillkännagivit resultatet för det andra kvartalet 2017. EBITDA-resultatet före omstruktureringskostnader förbättrades till 30 (28) miljoner euro och orderingången ökade med 15 procent jämfört med 2016. Ovakos omstruktureringsprogram har bidragit med 5 miljoner euro i form av lägre kostnader under kvartalet.

 Orderingången ökade med 15 procent jämfört med föregående år. Försäljningsvolymen var 5 procent högre än föregående år och intäkterna steg med 11 procent. EBITDA före omstruktureringskostnader uppgick till 30 (28) MEUR, och har stärkts av högre volymer och sänkta kostnader, men påverkats med -7 MEUR jämfört med föregående år av periodiseringseffekter i skrot- och legeringspriser och valutaeffekter 

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 22 (21) MEUR före omstruktureringskostnader på 2 (1) MEUR och kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 9 (8) MEUR, inklusive betalda omstruktureringskostnader på 2 (2) MEUR. Ovakos omstruktureringsprogram bidrog med 5 MEUR i form av lägre kostnader 

– Ovakos resultat stärktes under det andra kvartalet, framförallt drivet av en förbättrad kostnadsstruktur och nya affärer. Orderboken fortsatte att stärkas under det andra kvartalet och var vid utgången av kvartalet 56 procent högre än motsvarande tid föregående år, samt 11 procent högre än föregående kvartal. Den positiva utvecklingen inom Ovakos säkerhetsarbete har också fortsatt och antalet olyckor som leder till sjukfrånvaro är nu på den lägsta nivån i företagets historia. Säkerhetsarbetet fortsätter med hög prioritet mot vårt långsiktiga mål - ett olycksfritt Ovako. Sammantaget har vi ett första halvår som är klart bättre än samma period föregående år och vi ser med tillförsikt fram mot de kommande kvartalen., säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef på Ovako.

– Mot bakgrund av den nuvarande höga aktiviteten hos våra kunder, samt en orderbok som är större och sträcker sig längre framåt i tiden, bedömer vi att försäljningsvolymen det tredje kvartalet kommer att vara högre än för motsvarande period föregående år, dock säsongsmässigt lägre än det andra kvartalet i år.

Annons

Annons

Annons