Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 20 2018
Senaste Nytt

Boliden kompenserar för utvidgat sandmagasin

170 hektar skog ska avverkas

Foto: Sveaskog
Foto: Sveaskog
Publicerad av
Peter Höök - 04 aug 2017

När Aitikgruvans sandmagasin behöver utöka sin kapacitet innebär det att 170 hektar skog med höga naturvärden kommer att avverkas. Boliden har därför initierat ett av Sveriges hittills mest omfattande projekt kring ekologisk kompensation i samarbete med Sveaskog och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Kompensationsområdena, Sarkanenä and Sjnirra, ligger i norra Norrbotten och är tillsammans cirka fyra gånger så stort som området intill Aitik som tas i anspråk. Syftet med insatserna är att kompensera för den förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster som sker i samband med utvidgningen av sandmagasinet.

Till åtgärderna som kommer att utföras hör att flytta död ved, gynna lövträd, skada levande träd, anlägga naturvårdsbränder, friställa gamla grova träd och mycket annat.

Sveaskog är huvudsaklig markägare av kompensationsområdena medan SLU, som förutom att delvis vara markägare, kommer att upprätta en forskningsplattform för att driva olika forskningsprojekt för att följa upp naturvårdsnyttan med de aktiva skötselåtgärderna som genomförs. Därigenom fås ett vetenskapligt underlag på hur stor naturvårdsnytta som den här typen av åtgärder genererar, vilket kommer vara ett stöd i framtida utformningar av kompensationsprojekt.

Annons

Annons

Annons