Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 16 2019
Senaste Nytt

Björkdalsgruvan får bearbetningskoncession i Skellefteå

Foto: Henrik Sendelbach/WIkimedia Commons
Foto: Henrik Sendelbach/WIkimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 01 feb 2018

Bergmästaren har beslutat att bevilja Björkdalsgruvan AB:s ansökan om bearbetningskoncession för området Nylund K nr 1 i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Björkdalsgruvan AB:s ansökan om bearbetningskoncession för området Nylund K nr 1 kom in till Bergsstaten den 28 mars 2017. Efter begäran från Bergsstaten har komplettering avseende koncessionskarta och närmare uppgifter om transporter från Nylund K nr 1 lämnats in.

Fyndigheteten Nylund är belägen cirka 35 km nordväst om Skellefteå. Koncessionsområdet är utpekat som riksintresse för värdefulla ämnen och material.

Enligt Björkdalsgruvan AB planeras brytningen av Nylund-fyndigheten att ske i dagbrott och är en utökning av det befintliga dagbrottet vid Björkdalsgruvan.

Koncessionen ger rätt till utvinning och tillgodogörande av koncessionsmineralet guld.  Giltighetstiden löper i 25 år från den 30 januari 2018.

 

Av den miljökonsekvensbeskrivning som Björkdalsgruvan AB har fogat sin ansökan om koncession framgår att fyndigheten Nylund är belägen cirka 35 km nordväst om Skellefteå. Koncessionsområdet är utpekat som riksintresse för värdefulla ämnen och material.

 

Enligt Björkdalsgruvan AB planeras brytningen av Nylund-fyndigheten att ske i dagbrott och är en utökning av det befintliga dagbrottet vid Björkdalsgruvan. De befintliga anläggningarna, t ex anläggningar för krossning och anrikning, vid den redan tillståndsgivna Björkdalsgruvan kommer att användas för Nylund K nr 1. För transporter från Nylund till Björkdalsgruvan kommer existerande vägar inom befintligt industriområde att nyttjas. Endast en kortare anslutningsväg med tillhörande ramp ner i dagbrottet kommer att behöva anläggas för koncessionen Nylund K nr 1.

 

Bergsstaten har i enlighet med minerallagens bestämmelser om samråd med den länsstyrelse där koncessionen är belägen begärt yttrande från Länsstyrelsen i Västerbotten. Vid tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken avseende Nylund K nr 1 har länsstyrelsen bedömt att koncessionen kan tillstyrkas.  Länsstyrelsen konstaterar i sitt yttrande att koncessionsområdet inte berör något motstående riksintresse till det utpekade riksintresset värdefulla ämnen och material. Nylund K nr 1 berör inte några skyddade områden som exempelvis naturreservat eller Natura 2000-områden.

 

Den beviljade koncessionen ger Björkdalsgruvan AB rätt till utvinning och tillgodogörande av koncessionsmineralet guld.  Giltighetstiden för Nylund K nr 1 löper i 25 år från den 30 januari 2018.

 

 Bergsstatens beslut är överklagbart till regeringen till och med den 8 mars 2018.

 

Senast granskad: 2018-01-31

 

Annons