Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Ny kunskap om berggrunden i södra Norrbotten

Projektets strategiska mål var att, genom att tillhandahålla uppdaterad och utförlig geovetenskaplig information, stödja prospekterings- och gruvindustrin för att förbättra Sveriges konkurrenskraft inom mineralnäringen. Foto: SGU
Projektets strategiska mål var att, genom att tillhandahålla uppdaterad och utförlig geovetenskaplig information, stödja prospekterings- och gruvindustrin för att förbättra Sveriges konkurrenskraft inom mineralnäringen. Foto: SGU
Publicerad av
Markku Björkman - 07 jun 2018

Som ett led i att öka kunskapen om Sveriges nordligaste berggrund publiceras ny geologisk information i form av en rapport från SGUs Barentsprojekt.

Ny och allmänt tillgänglig geovetenskaplig information från den aktuella regionen hjälper prospekterings- och gruvföretag att minska sina risker och prospekteringskostnader och främjar därigenom ekonomisk utveckling.

Norrbottens rika mineraltillgångar var kända redan på 1600-talet och sedan dess har prospektering lett till flera fynd. Prospektering, men även andra branscher, kräver tillgång på geovetenskaplig basinformation. Mot den bakgrunden har SGU fått i uppdrag av Regeringen att samla in modern geofysisk, geologisk och geokemisk information från de nordligaste länen i Sverige, det så kallade Barentsprojektet. Resultat från ett delprojekt inom Barentsprojektet redovisas nu i en rapport från en stor karteringsinsats i södra Norrbotten.

Den södra delen av Norrbottens län är ett geologiskt sett föga undersökt och prospekterat område. Det ligger mellan två av Sveriges stora malmproducerande regioner, nämligen malmfälten i norra Norrbottens län och Skelleftefältet i Västerbottens län. Berggrunden i området består huvudsakligen av paleoproterozoiska kristallina bergarter (2,5-1,6 miljarder år gamla) tillhörande den fennoskandiska skölden, som utgör huvudämnet i den här rapporten. Mindre utrymme har ägnats åt bergarterna i den yngre sedimentära pålagringen och iberggrunden i den kaledoniska orogenen i områdets västligaste del.

Syftet med delprojektet i södra Norrbotten var att sammanställa och harmonisera befintlig geologisk information samt att presentera uppdaterade databaser och en samstämmig tolkning av berggrunden i området. Tyngdpunkten i undersökningen lades på revidering och uppdatering av:

  • ytbergarternas stratigrafi,
  • underindelningen av intrusiva bergartsled,
  • information om och klassificering av mineralförekomster,
  • kunskapen om det regionala strukturmönstret,
  • kunskapen om de metamorfa förhållandena och
  • den geofysiska informationen.

Projektets strategiska mål var att, genom att tillhandahålla uppdaterad och utförlig geovetenskaplig information, stödja prospekterings- och gruvindustrin för att förbättra Sveriges konkurrenskraft inom mineralnäringen. Dessutom bidrar utökad geologisk kunskap till en effektiv, miljövänlig och långsiktigt hållbar resursanvändning.

Källa: SGU

Annons