Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

I kölvattnet av Bunge-domen – gruvbolags ansökan avvisas

Publicerad av
Simon Matthis - 03 okt 2018

Gruvbolaget LKAB ansökte i juli 2016 om ändringstillstånd för utökning av sin verksamhet i Malmberget som bedrivs inom industriområdet Vitåfors. I slutet av augusti 2018 avvisade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) ansökan på grund av att miljökonsekvensbeskrivningen inte omfattade hela verksamheten utan endast den sökta ändringen. Enligt domstolen skulle utökningen sammantaget med den redan pågående verksamheten kunna påverka det närliggande Natura 2000-området Torne och Kalix älvsystem på ett betydande sätt vilket aktualiserar kravet på Natura 2000-tillstånd. Domstolen ansåg sig sakna en heltäckande miljökonsekvensbeskrivning för att kunna avgöra graden av påverkan.

MÖD:s avvisande går i linje med den praxis som vuxit fram i kölvattnet av Bunge-domen (NJA 2013 s.613). Det skriver Foyen Advokatfirma i ett pressmeddelande.

Enligt MÖD ska bedömningen av en verksamhets påverkan på skyddade livsmiljöer och arter göras tillsammans med andra pågående och planerade projekt. Det är således den samlade påverkan från hela verksamheten samt planerade ändringar som ska ligga till grund för en Natura 2000-prövning i en tillståndsprocess, och inte enbart påverkan från den del som avser ändringsansökan. MÖD hänvisar i frågan till den uppmärksammade Bunge-domen.  

Sammanfattningsvis har det, enligt Foyen, i kölvattnet av Bunge-domen vuxit fram en klar och tydlig ståndpunkt i praxis. En verksamhets olika delar ska trots separata etapper och processer bedömas som en helhet för att möjliggöra en rättvisande bild av den framtida påverkan. Detta som ett resultat av unionsrättens krav på fullständighet, exakthet och slutlighet. Kraven på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla har formats i samklang med denna utveckling. En heltäckande miljökonsekvensbeskrivning som avspeglar hela verksamheten är nödvändig för att kunna göra den samlade bedömning som krävs.