Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Avalon Minerals får undersökningstillstånd i Kiruna

Publicerad av
Simon Matthis - 12 nov 2018

Bergnästaren har beviljat Avalon Minerals Viscaria, dotterbolag till ett australiskt gruvbolag, undersökningstillstånd för ett område benämnt Kirkkovaarti nr 1 i Kiruna.

Tillståndet gäller i tre år och avser i första hand koppar, bly, zink, järn, silver och guld. Ansökan grundas på tidigare undersökningar i närområdet som visar att de ansökta mineralerna kan förekomma.

Undersökningsområdet omfattar 386,37 hektar.

Sametinget avstyrker företagets ansökan då de pekar på att det ansökta området ligger inom Gabna samebys renbetesmarker och berör område av riksintresse för rennäring. Samebyns grundsyn är att ingen undersökning inom området är nödvändig eftersom att en eventuell framtida exploatering i området skulle slå ut samebyns traditionella renskötsel och ha stor negativ påverkan på den samiska kulturen.

Enligt bergmästarens bedömning finns det anledning anta att en undersökning inom det aktuella området kan leda till fynd av koncessionsmineral och därför ska undersökningstillstånd beviljas.

Annons