Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Jernkontoret gör tummen ner för ny klimatdeklarationslag

Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons
Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 18 dec 2018

I ett yttrande över Boverkets förslag till införande av ny klimatdeklarationslag av byggnader förordar Jernkontoret att bedömningar av miljö- och klimatpåverkan alltid görs från ett livscykelperspektiv där hela livscykeln beaktas. ”Om de senare delarna av livscykeln utesluts finns stor risk for suboptimering där möjliga miljöbesparingar genom att förlänga livslängden och till slut återanvända eller återvinna produkter och material efter att de tjänat ut inte beaktas”, skriver Jernkontoret i sitt remissvar. Jernkontoret delar i princip alla ståndpunkter i Stålbyggnadsinstitutets yttrande avseende klimatdeklarationsförslaget.

Jernkontoret avstyrker Boverkets förslag till införande av ny klimatdeklarationslag av byggnader. Skälet till detta är främst den metod som föreslås användas i ett inledningsskede, vilken endast kommer att beakta klimatpåverkan från början av livscykeln (produktionsskede och byggproduktionsskede).

Jernkontoret avstyrker också Boverkets förslag till införande av nationell databas med generiska klimatdata för byggsektorn. Skälen till detta är två. Inom EU och dess arbete med Product Environmental Declarations har redan initiativ tagits för en europisk öppen databas med LCA-data som fritt ska kunna användas av olika användare. Det finns därmed inget mervärde att upprätta en svensk klimatdatabas för byggprodukter utan det kommer enbart att medföra merarbete för industrin, anser Jernkontoret. Organisationen menar också att det är ointressant att ta fram nationella klimatdata för konstruktionsstål då stål handlas på en global marknad och huvuddelen av det konstruktionsstål som används i Sverige är importerat från EU och även från andra delar av världen.