Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Utredning: Finländska gruvlagen behöver inte ändras

Finländska gruvområdet Kittilä Suurikuusikko. Idag har området genomgått även underjordisk gruvdrift.
© Foto: Birgitta Brusila / Agnico Eagle Finland Oy
Finländska gruvområdet Kittilä Suurikuusikko. Idag har området genomgått även underjordisk gruvdrift. © Foto: Birgitta Brusila / Agnico Eagle Finland Oy
Publicerad av
Markku Björkman - 02 maj 2019

De preliminära iakttagelserna i juris doktor Pekka Vihervuoris utredning om utvecklingsbehov i gruvlagstiftningen visar att det inte finns något behov av genomgripande ändring av gruvlagen från 2011. Däremot har det framkommit eventuella ändringsbehov i fråga om förhållandet mellan gruvlagen och annan lagstiftning som gäller gruvor. Den slutliga rapporten med rekommenderade åtgärder ska publiceras den 15 juni 2019

Arbets- och näringsministeriet förordnade den 1 mars 2019 i samarbete med miljöministeriet juris doktor Pekka Vihervuori till utredningsperson med uppdrag att utreda och utvärdera hur gruvlagen fungerar i förhållande till de i lagen uppsatta målen samt hur förhållandet mellan gruvlagen och annan central lagstiftning om gruvdrift fungerar.

För utredningen inhämtades respons från intressentgrupper genom en omfattande frågerunda och ett samrådsmöte riktat till centrala aktörer den 2 april 2019. Dessutom har det funnits en öppen möjlighet att lämna kommentarer på webbplatsen dinåsikt.fi

Enkäten om gruvdrift och gruvlagstiftning kan besvaras i tjänsten dinåsikt.fi under maj månad.

De kommentarer som utredningspersonen fått hittills visar att det finns stort intresse för lagstiftningen om gruvdrift på många håll. Det har också framförts kritik och kommentarer om olika ändringsbehov på ett mångsidigt sätt, både i de omfattande systemrelaterade frågorna och i många detaljer. Å andra sidan har förslagen ofta varit mycket olika eller sinsemellan motstridiga, vilket är förståeligt med tanke på gruvdriftens karaktär.

En genomgripande ändring av gruvlagen från 2011 ansågs dock oftast inte vara motiverad i kommentarerna. Enligt utredningspersonens preliminära rekommendationer anses det inte heller finnas någon anledning till en genomgripande ändring.

Däremot har det utifrån kommentarerna och annan inhämtad utredning framgått att det finns eventuella utvecklingsbehov i förhållandet mellan gruvlagen och annan lagstiftning som gäller gruvor. De preliminära iakttagelser och rekommendationer som anges i promemorian kompletteras i utredningspersonens slutrapport, som ska publiceras den 15 juni 2019.