Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Ny rapport om sällsynta jordartsmetaller i Sverige

Foto: Erik Jonsson/SGU
Foto: Erik Jonsson/SGU
Publicerad av
Simon Matthis - 19 jun 2019

SGU:s arbete med kartläggning av sällsynta jordartsmetaller (REE) inom EU-projektet EURARE har lett till ökade kunskaper om ett antal fyndigheter och dessutom till ett par nya upptäckter. Detta framgår av en ny rapport.

Av rapporten framgår att REE-mineraliseringarna i Sverige är spridda över hela landet, även om vissa områden har relativt fler förekomster. De vanligaste typerna finns associerade med apatitjärnmalmerna i Norrbotten och Bergslagen, skarnjärnmalmerna i Riddarhytte-Norbergsområdet, det magmatiska komplexet i Norra Kärr samt i Olserum- och Alnöområdena.

Rapporten bygger på litteraturstudier, fältarbete, mineralogiska och petrologiska studier samt geokemiska data och tolkningen av dessa. Inom projektet har SGU levererat uppdaterad geologisk information om kända REE-mineralise­ringar i Sverige, ett arbete som har omfattat dels litteraturstudier av äldre geologiska publikatio­ner och rapporter, dels fältarbete. Litteraturstudierna ledde till en uppdatering av SGU:s fyndighets­databas med nya förekomster och till idéer om vidare undersökningar. Fältarbetet bedrevs i områden med kända REE-förekomster där fler än 200 bergartsprov från utvalda fyndigheter har genomgått kemisk och mineralogisk analys.

EURARE:s huvudmål har varit att säkerställa en hållbar tillgång av råmaterial och produkter som innehåller REE, som är kritiska för till exempel bil-, elektronik- och kemiindustrin. Projektet omfattade områdena geologi, gruvdrift, anrik­ning, utvinning och lagstiftning kring REE. SGU har arbetat tillsammans med andra nationella geologiska undersökningar inom EU, huvudsakligen med de geologiska frågorna.