Finlands export till Ryssland sjönk markant under våren

Den finska exporten till Ryssland var i april cirka 140 miljoner euro. Så här liten har exporten inte vare sedan början av år 2000. Foto: iStock/jpa1999

Det är bara exporten av skärsten som ökade. I april stod skärsten för 58 procent av landets export till Ryssland. 

Skärsten är en mellanprodukt vid framställning av koppar bestående av en sulfidsmälta som sedan överförs till metall genom oxidation av svavel med luft eller syrgas. Vid blyframställning är skärsten en restprodukt bestående av främst järn och svavel.

Handeln mellan Finland och Ryssland har för övrigt rasat sedan kriget i Ukraina började både på grund av sanktioner och på grund av att företag inte vill handla med Ryssland.

Främst elektriska apparater

Finlands export till Ryssland sjönk med 58 procent i april i år jämfört med april i fjol, visar preliminära siffror från Tullen. Värdet på exporten av elapparater sjönk med över 90 procent, exporten av maskiner och anläggningar med 85 procent.

Det är en kombination av EU:s sanktioner mot Ryssland och en minskad efterfrågan som lett till att varor inte längre exporteras österut. I många fall har företagen själva också beslutat sig för att inte längre idka handel med Ryssland.

Den finska exporten till Ryssland var i april cirka 140 miljoner euro. Så här liten har exporten inte vare sedan början av år 2000.

Nickelimport

Importen från Ryssland visade i april fortfarande en liten uppgång, 3 procent jämfört med fjolåret. Uppgången beror främst på att priset på råvaror steg. Importen av nickel ökade också rent kvantitativt. Det förklaras i ett nyhetsbrev från Finlands Banks enhet för tillväxtekonomier Bofit med att det ryska nickelbolaget Norilsk Nickel äger en produktionsanläggning i Finland.

Finlands handel med Ryssland.

Importen av många tidigare centrala varor har ändå minskat rejält. Inget råvirke har importerats sedan mars. Importen av råolja minskade markant i april och enligt Tullens statistik importerades ingen rysk råolja i maj. Importen av naturgas via ledning och importen av el har också upphört.

På EU-nivå minskade exporten till Ryssland i april med över 50 procent. Däremot dubblerades värdet på importen på grund av de höga energipriserna.

Krigets effekter syns

Enligt Bofits nyhetsbrev börjar krigets effekter nu synas allt tydligare i Rysslands ekonomi. Bofit hänvisar till Rysslands ekonomiministerium som preliminärt räknar med att landets bnp i april sjönk 3 procent jämfört med april i år.

Utvecklingen är ändå olika inom olika branscher. Det är främst den privata konsumtionen som till följd av kriget varit lägre än i fjol. Försäljningen inom detaljhandeln sjönk 10 procent. Ännu mera har kriget påverkat handeln med nya bilar. De senaste månaderna har bilhandeln rasat och preliminära siffror visar att den i maj skulle ha varit hela 84 procent lägre än i maj i fjol.

Raffineringen av olja var i april 10 procent lägre än under samma månad i fjol. Totalt minskade industriproduktionen med 2 procent.

Stängde sina luftrum för trafik

Inom den ryska förädlingsindustrin och inom transportsektorn märks enligt Bofit EU:s sanktioner. Brist på komponenter har bromsat framför allt produktionen av nya bilar. Inom transportsektorn är flygtrafiken speciellt hårt drabbad. Den minskade 85 procent i april jämfört med fjolåret eftersom många länder stängt sina luftrum för trafik från Ryssland.

Färska prognoser räknar med att Ryssland ekonomi i år går back med mellan 8 och 15 procent.