Länsstyrelsen Dalarna underrättar regeringen om Igrenes ansökan

Karta: Igrene

Igrenes har i november 2019 hos Länsstyrelsen Dalarna ansökt om tillstånd enligt Miljöbalken för utvinning och förvätskning av naturgas inom det så kallade Morafältet i Siljansringen

 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen kräver i enlighet med Miljöbalken snart besked i frågan om regeringen förbehåller sig prövningen av tillåtligheten av Igrenes verksamhet. Miljödele-gationens förfrågan till regeringen skall ses mot bakgrund av regeringsöverenskommelsens ambitio-ner att ”prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas bör förbjudas”.

 

I avvaktan på besked från regeringen fortsätter Miljöprövningsdelegationen sin beredning av Igrenes ansökan, meddelar Miljödelegationens sakkunnige Eva Staffansson.

 

Igrene har i sin ansökan till Länsstyrelsen utvecklat och motiverat de miljömässiga argument som talar för naturgasutvinning i Siljansringen. Igrene vidhåller att naturgasutvinning i Sverige ger miljö-mässiga fördelar.

 

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas.  

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.