Höga halter av kobolt i södra Bergslagen

Koboltglans från Vena gruvfält. Foto: Dino Leopardi

SGU har publicerat en ny rapport om mineraliseringar av kobolt vid Vena gruvfält respektive Tunaberg i Bergslagens malmprovins. Undersökningen är särskilt intressant då kobolt är en hett efterfrågad batterimetall.

Områdena kring Vena gruvfält respektive Tunaberg har valts ut för studien eftersom man här under 1700- och 1800-talen utvann kobolt. Målet med undersökningarna har varit att öka kunskapen om områdets koboltmineraliseringar, för att bättre förstå bildningsprocesserna och Bergslagens potential för innovationskritiska metaller och mineral.

Vid Vena gruvfält påträffades höga halter av kobolt tillsammans med bland annat koppar, bly och zink. Tredimensionell modellering visar att mineraliseringarna av koppar-kobolt möjligen kan fortsätta till flera hundra meters djup. Geofysiska undersökningar visar att mineraliseringarna följer tydliga magnetfältsanomalier. Vid Skuru gruvor, en av områdets äldre järnmalmsgruvor, påträffades också förhöjda halter av sällsynta jordartsmetaller.

Geologin kring Tunaberg är mycket variationsrik, med åtminstone tre typer av mineraliseringar: marmorbunden koppar-koboltmineralisering, vulkanitbunden bly-zinkmineralisering och skarnbunden järnoxidmineralisering.

Höga halter av koppar och kobolt påträffades framför allt i området kring Koppartorp, medan högst zinkhalt återfanns i varp från Börjelstorpsgruvan. Utöver dessa ämnen påträffades även förhöjda halter av bland annat silver, guld och baryt i sulfidmineraliseringar. Järnhaltiga skarnbergarter påträffades både norr och söder om sulfid-mineraliseringarna kring Koppartorp, vilka till viss del också uppvisade förhöjda manganhalter.

SGU:s rapport om mineraliseringarna kring Vena gruvfält och Tunaberg är ett komplement till ett tidigare regeringsuppdrag om att kartlägga innovationskritiska metaller och mineral.