”Dagens system för tilldelning av elektrisk effekt hämmar investeringar”

Stränggjutet ämne av stål. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank

Dagens system för tilldelning av elektrisk effekt hämmar investeringar, försvårar omställningen och drabbar svensk konkurrenskraft negativt. Det skriver ett antal företrädare för järn- och stålindustrin, bland andra Uddeholm, Jernkontoret, SSAB, Alleima och Erasteel, i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

Undertecknarna betonar att ett av de största hindren som företagen idag möter är att det tar alldeles för lång tid att få en anslutning till elnätet, eller att få möjlighet att förändra sitt effektuttag. De ser dock att det finns saker att göra så att den effekt som redan finns i systemet nyttjas bättre. Industriföretagen vill att följande åtgärder vidtas:

En nationell samordning där behoven av de samlade ansökningarna kan sammanställas och även sättas i relation till de investeringar som behöver göras i elnäten. Det bör ske på en myndighet som på ett effektivt och rättssäkert sätt kan hantera frågan.

  • Att information om vilka ansökningar som ligger i olika regionnät sammanställs för att faktiska behov ska kunna identifieras och dubbel­bokningar upptäckas, samt tas med i bedömningen av hur mycket kapacitet som finns tillgänglig.
  • Att ansökningar om nytt eller utökat effektbehov innehåller information om bland annat tidplan, mognadsgrad i projektet, bedömd maximalt effektbehov samt förväntat medeluttag (MWh/h). Även en bedömning av vilken last man kan vara flexibel med skulle underlätta planeringen.
  • Att ansökningar ska kunna uppdateras över tid för att ta hänsyn till förändringar i både behov och tidplan.
  • Att den information som lämnas av den sökande behandlas på ett sätt som inte medför att den sprids utanför den nödvändiga användningen.