Juridiska problem fördröjer Hannukaisens gruvprojekt i Finland

Trots det juridiska bakslaget uttrycker Kolaris kommunledning fortsatt stöd för projektet. Kommundirektör Markku Vehkaoja betonar vikten av att bredda kommunens näringsliv och pekar på de bredare ekonomiska och sociala fördelarna som en gruvetablering skulle medföra för både regionen och Europa, särskilt med tanke på tillgången till kritiska mineraler för omställningen till renare energiformer. Foto: Hannukainen Mining Oy

Hannukainen Mining Oys planer på att återuppta gruvdriften i Hannukainen, Finland, har stött på nya hinder. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus har nyligen ogiltigförklarat den detaljplan som skulle ha möjliggjort en återöppning av gruvan. Detaljplanen, som godkändes av Kolaris kommunfullmäktige 2021, ansågs inte uppfylla lagkraven, särskilt vad gäller miljöpåverkan, rennäring och skydd av grundvatten.

Rätten framhöll flera brister i planen, bland annat otillräckliga utredningar om hur gruvdriften skulle påverka det lokala livet och områdets ekologi. Särskilt framhävdes att planen inte tillfredsställande säkrade förutsättningarna för rennäring, vilket är en viktig näring i regionen. Dessutom ansågs skyddet av naturvärden och grundvatten vara otillräckligt.

Hannukainen Mining, som planerar att utvinna järn samt koppar och guld, står nu inför möjligheten att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, om de beviljas prövningstillstånd.

Kommunen vill ha gruvan trots rättsliga bakslag

Det är dock inte bara juridiska utmaningar som projektet står inför. Gruvans miljöpåverkan har länge varit en het fråga, och projektet är inne på sin tredje ansökan om miljötillstånd efter att ha dragit tillbaka sin första ansökan 2020 på grund av otillräckliga kompletteringar. Den senaste ansökan från 2021 har också kritiserats för brister i miljöutredningen, och i december förra året avslogs en begäran om förlängd kompletteringstid av miljö- och vattentillståndsansökan.

Projektet är ett exempel på de komplexa avvägningarna mellan industriell utveckling och miljömässig samt social hållbarhet som ofta uppstår i samband med storskaliga industriprojekt. Framtiden för Hannukaisens gruvprojekt är fortfarande osäker, och kommunen, liksom de involverade företagen, måste navigera i en svår balansgång mellan ekonomisk utveckling och miljöansvar.

Källa: Verkkouutisia (Nätnyheter)