Svemin kritisk mot förslaget om ny nationalpark på Gotland

Bästeträsk på norra Gotland. Foto: Bengt Oberger/Wikimedia Commons

”Förslaget måste tillbaka till ritbordet för att inte Sveriges försörjningstrygghet av så kallad ultraren kalksten ska äventyras”.Det skriver Svemn, en branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, i sitt remissvar till förslaget om ny nationalpark i Bästeträsk på Gotland.

Naturvårdsverket har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland arbetat fram ett förslag till en ny nationalpark, som ligger på norra delen av Gotland. 

Svemin konstaterar att den förslagna nationalparken skulle ligga i direkt anslutning till riksintresseområde Stucks, Rute och Fleringe (samtliga avser kalksten).

Enligt Svemin handlar det här inte om kalksten som används av cementindustrin utan om kalksten ”av en unikt hög kvalitet som används för att kalka sjöar och rena dricksvatten, som jordförbättring av lantbruket, till ståltillverkning och för rökgasrening”.  Just därför pekades detta ut som riksintresse värdefulla ämnen och material av SGU redan år 2005.  

 – Kalkstensfyndigheterna i det här området på norra Gotland är helt unika för Sverige, de håller en mycket hög kvalitet. Det finns inga liknande kända fyndigheter utanför Gotland. Jag vill understryka att detta är verkligt samhällsviktiga fyndigheter och att den här typen av kalk inte går att ersätta med andra material, säger Katarina Nilsson, disputerad berggrundsgeolog och ansvarig för forskning och försörjningsberedskap på Svemin.

Svemin menar vidare att med den nuvarande förslaget till utformning och de föreslagna föreskrifterna skulle nationalparken omöjliggöra all utvinning av kalk