Stålverket Ilva kan tvingas stänga

Stålverket Ilva i Italien är ett av Europas största. Foto: Il Commenda/Wikimedia Commons

Stålverket Ilva i Italien, som är ett av Europas största stålverk, hotas av stängning. EU-domstolen kräver förnyad prövning av stålverkets drifttillstånd på grund av de höga föroreningar.

I ett pressmeddelande skriver domstolen: ”Verksamheten vid stålverket Ilva måste upphöra om den medför allvarlig och betydande fara för miljön och människors hälsa”.

EU-domstolen hänskjuter ärendet till en domstol i Milano att bedöma om så är fallet.

Stålverket Ilva är beläget i Taranto i södra Italien. Bolaget startade sin verksamhet år 1965. Med cirka 11 000 anställda och anläggningar som upptar en yta på närmare 1 500 hektar är detta ett av Europas största stålverk. År 2019 konstaterade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna att verksamheten vid stålverket medförde betydande negativa konsekvenser för miljön och hälsan hos delar av befolkningen.  

Redan år 2012 vidtogs åtgärder för att minska Ilvas miljöpåverkan, men fristerna för att genomföra dessa åtgärder förlängdes vid upprepade tillfällen. Ett stort antal invånare i regionen har väckt talan vid domstolen i Milano mot den fortsatta driften av stålverket. De gör gällande att utsläppen skadar deras hälsa och att anläggningen inte uppfyller kraven i direktivet om industriutsläpp.