Ny metod för extrahering av kopparmalm

Nya metoder för att utvinna koppar testas vid Flinders University.

Naturlig extraktionsteknik testas i Australien

En naturlig extraktionsteknik för låggradig kopparmalm testas i ett forskningsprojektet på Flinders University i South Australia. Forskningen är inriktad på att utnyttja en normal malmkropps naturliga anrikning. Tanken är att maximera återvinningen och därmed förlänga gruvans livslängd.

”Supergene enrichment” är en naturlig process som sker vid kopparavsättningar nära markytan där cirkulationen av grundvatten lakar ut primära sulfidmineral och omfördelar den till kopparmetall.

Forskaren i kemisk mineralogi vid Flinders University, professor Allan Pring, menar att den låghaltiga malmen ofta ignoreras eftersom den inte ses som ekonomiskt lönsam. Hans forskning syftar till att optimera mängden koppar som utvinns vid gruvan och att minska avfallet.

– Vad som brukar hända är en liten mängd malm, cirka 10 till 15 procent, hamnar i avfallshögar och att man inte får all metall ur kopparmalmen.

Professor Pring hoppades på att skala upp projektet till verkliga tester inom tre år.

– Vi har gjort dessa experiment på andra system under det senaste årtiondet och min forskargrupp är världsledande inom detta område. Detta verkade som en bra väg framåt för att se om den fungerar är att tillämpa den i fullskala på en malmfyndighet.