Kelibers miljökonsekvensbedömning besvarades av NTM-centralen

Kelibers Rapasaari - fyndighet i Finland. Foto: Kelibers Oy

Den 18 januari i år skickade gruvföretaget Keliber in en MKB-beskrivning till finländska NTM-centralen i Södra Österbotten. Beskrivningen gäller brytning av spodumen som innehåller litium i gruvorna i Syväjärvi, Länttä, Rapasaari och Outovesi. Nu har NTM-centralen kommit med ett utlåtande, skriver Österbottens Tidning.

Malmen som bryts anrikas i produktionsanläggningen i Kalavesi i Kaustby och 600 000 ton är anläggningens årliga mottagningskapacitet. Produktionsanläggningens miljökonsekvenser har uppskattats i ett separat förfarande vid miljökonsekvensbedömning. 

Det behandlade avloppsvattnet från gruvorna i Länttä och Syvävesi avleds via Ullava och ut i Perho å. Beroende på projektalternativ avleds avloppsvattnet från Rapasaari och Outovesi antingen via Ullava å eller Köyhäjoki åt och ut i Perho å.

Sammanlagt har 21 utlåtanden och 9 åsikter har lämnats in om bedömningsbeskrivningen. I förra veckan gav NTM-centralen ett utlåtande om beskrivningen. NTM-centralen ansåg att beskrivningen ger en tillräcklig bild av projektets miljökonsekvenser. 

I den fortsatta planeringen av projektet bör man också fästa uppmärksamhet på projektets konsekvenser för vattendragen såsom gruvområdenas vattenbalans, kvävebelastningen på grund av sprängämnen, kloridhalten i de djupa grundvatten samt skadliga ämnen i skiffer bestående av kis och sidoberg. Också bedömningen som gäller fiskbeståndet i i Ullava å bör preciseras och eventuella trollsländor i området av Syväjärvi samt dykarnas levnadsförhållanden bör utredas.

Man bör också fästa uppmärksamheten vid trafiksäkerheten längs Länäntie, korsningen av stamväg 63 och skogsbilväen som leder till områdena i Outovesi, Syväjärvi och Rapasaari.

Källor: ÖT-VBL