Sandvik presenterar proforma-siffror för Sandvik Mining and Rock Technology

Foto: Sandvik

Sandvik meddelade den 28 oktober 2019 att ett avtal tecknats om att avyttra majoriteten av Drilling and Completions (Varel). Som tidigare kommunicerats påverkade en nedskrivning relaterad till avyttringen nettoresultatet i det fjärde kvartalet 2019 med totalt -3,9 miljarder kronor, varav -4,2 miljarder kronor påverkade rörelseresultatet negativt medan skatten påverkades positivt om +0,3 miljarder kronor.

Vidare har Varel i samband med planerad avyttring flyttats från Sandvik Mining and Rock Technology till Other Operations tills transaktionen stängs, vilket förväntas ske under första kvartalet 2020.

I linje med en decentraliserad organisationsmodell har Sandvik samtidigt omallokerat leaseportföljen som avser gruvutrustning från koncerngemensamt till Sandvik Mining and Rock Technology, följaktligen ökade det sysselsatta kapitalet om cirka 3 miljarder kronor, i genomsnitt, i Sandvik Mining and Rock Technology.