SGU publicerar rapporter om berggrunden i Bergslagen och Norrbotten

Karta: SGU

SGU har tagit fram två nya rapporter om berggrunden i två olika områden i Bergslagen respektive Norrbotten, den ena från Yxsjöberg, väster om Grängesberg, och det andra från Tjårrojåkka, sydväst om Kiruna.

Inom projektet i Bergslagen, som berör ett område vid Pingstaberg-Yxsjöberg, väster om Grängesberg, har tolkningen av befintliga och nya geofysiska data lett till att nya troliga deformationszoner och magnetiska konnektioner identifierats.

Det geofysiska underlaget visar också på möjliga förekomster av yngre granit norr och öster om Yxsjöberg. Kemiska data från Pingstabergsgraniten tyder på att den är mer fraktionerad än ej mineraliserade graniter av samma typ i Bergslagen. Detta kan ha betydelse vid eventuell prospektering, enligt SGU. En preliminär datering tyder på att den bildades för cirka 1,8 miljarder år sedan.

Projektet i Norrbotten har fokuserat på rum-tidmodellering av en järn/koppar-mineralisering vid Tårrojåkka, sydväst om Kiruna. Mineraliseringarna har likartade mineralogiska egenskaper, och en genetisk koppling mellan dem har tidigare förslagits.  

Rapporterna finns att ladda ned på SGU:s hemsida.