Regeringen ska se över brytning av mineraler ur alunskiffer

Foto: Svemin

Regeringen har tillsatt en utredning om skärpning av regelverket för när utvinning av metaller och mineral från alunskiffer. En särskild utredare ska analysera hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas och lämna författningsförslag för detta.

I utredningsdirektivet beskriver man bland annat att utvinning förutsätter att markområden tas i anspråk och att det kan innebära konflikt med andra markanvändningsintressen. Samtidigt pekar man på att alunskiffer kan innehålla flera metaller och mineral som är nödvändiga för utvecklingen av grön teknik och att skärpningarna ska vara förenliga med att Sverige även i fortsättningen ska vara ett föregångsland för hållbar utveckling inom mineralnäringen. Utredaren ska, förutom att beakta det ökande behovet av innovationskritiska metaller och mineral för omställningen till grön energi, se till att varken investeringsklimatet eller den teknologiska utvecklingen försämras.

– Detta är en viktig utredning för Svemin och våra medlemsföretag eftersom principiellt betydelsefulla frågor som till exempel markanvändning lär komma att beröras.Tillgång till mark är centralt för all utvinning eftersom mineralfyndigheter inte kan flyttas och att eventuell brytning därför måste ske där fyndigheten finns. Det finns nästan alltid olika intressen om hur marken ska användas men när det kommer till utvinning av metaller och mineral måste man komma ihåg att de inte bara är en förutsättning för den levnadsstandard och det samhälle vi har idag, utan även är nödvändiga för att vi ska klara våra nationella och internationella klimatåtaganden genom att ställa om till elektrifiering, energilagring och förnybar energiteknik, säger Kerstin Brinnen, Svemins branschjurist, i ett pressmeddelande.

Uppdraget beslutades den 12 mars och ska slutredovisas senast redan den 1 december 2020.