Jernkontoret kritisk till stramare regler för Svanen-märkning

Foto: Svanen

Jernkontoret har nyligen besvarat två remisser om Svanenmärkning där de vänder sig mot en föreslagen skärpning av krav på andel återvunnen metall i produkter, vilket Jernkontoret befarar kan leda till att konsumenter väljer bort hållbara produkter av stål.

Svanen är en nordisk miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet. Med jämna mellanrum skärps kraven för Svanenmärkning och förslag till nya kriterier skickas då ut till olika remissinstanser.

I båda remitterade förslagen finns skärpta krav på andel återvunnen metall i produkter som innehåller mer än 30 viktsprocent metall. Det föreslås en ökning av andelen återvunnen metall från 20 till 70 procent. Jernkontoret avstyrker detta förslag.

Jernkontoret menar att den tillgängliga mängden skrot räcker inte till för att producera den mängd stål som efterfrågas – både återvunnen och jungfrulig järnråvara behövs.

 

− Svanens krav på ökad andel återvunnet stål i produkter leder inte till en högre skrotinsamling, så kravet är inte relevant för att öka återvinningen av stål. Kraven riskerar däremot att konsumenter avstår från att köpa hållbara produkter av stål, säger Karin Östman, Jernkontorets expert på produktrelaterade miljöfrågor.

Jernkontoret påpekar att företag som är specialiserade på att ta fram nytt stål från malmråvara arbetar med att minska sin klimat- och miljöpåverkan, till exempel genom att investera i fossilfria processer och transporter.    

 

Jernkontoret anser att kriterier för olika miljömärkningar, till exempel enligt Svanen, bör sättas på ett sätt så att de gynnar produkter som har en bättre miljöprestanda. Vilka som är bättre ska beräknas enligt vedertagna metoder som bygger på vetenskaplig grund.

 

Kriterierna ska också ge incitament till konsumenter att med sina inköp bidra till reella miljöförbättringar, anser Jernkontoret. En miljömärkning ska till exempel underlätta för konsumenten att välja bort produkter från leverantörer med sämre miljöprestanda för produktens hela livscykel. Kriterierna bör väljas så att det tydligt framgår vilket miljöproblem de valda kriterierna är tänkta att lösa.

 

− Det vore bra om Svanenkriterierna innehöll krav på produktdesign som medför bättre möjligheter att separera materialen efter produktens livslängd. Det skulle förbättra möjligheterna att samla in och återvinna ännu mer skrot, säger Karin Östman.