Endomines flyttar huvudkontor från Sverige till Finland

Foto: Endomines

Gruvbolaget Endomines AB har nyligenundertecknat en fusionsplan avseende flytt av bolagets säte från Sverige till Finland.

Flytten av moderbolagets säte genomförs i form av en omvänd gränsöverskridande fusion, varigenom det nuvarande noterade moderbolaget Endomines AB fusioneras med ett nybildat finskt helägt dotterbolag, Endomines Finland Oyj, som fortsätter som det överlevande bolaget. Endomines affärsverksamhet, tillgångar, skulder och anställda påverkas inte av fusionen.

Avsikten är att Endomines fortsatt ska vara dubbelnoterat efter transaktionen genom att Endomines Finland noteras på både Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm, med Nasdaq Helsinki som huvudnotering.

Endomines struktur och det stora antalet finska aktieägare innebär att de befintliga nationella regelverken inte helt tillgodoser Endomines verksamhetsmodell eller gynnar dess aktieägare, enligt Endomines.

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho, USA och i Finland.