Bluelake Mineral genomför våtmarksinventering för bearbetningskoncession

Karta: Bluelake Mineral

Prospekteringsbolaget Bluelake Mineral har via sitt svenska dotterbolag Vilhelmina Mineral ansökt om bearbetningskoncession inom undersökningstillstånden Levi K nr 1 och Stekenjokk K nr 1 i Vilhelmina kommun.

Länsstyrelsen i Jämtland har i sitt yttrande till Bergsstaten tidigare tillstyrkt att bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1 ska beviljas. Länsstyrelsen i Västerbotten har under pågående prövning av koncessionsansökan dock sagt att en prövning enligt Natura 2000 behövs för bägge de ansökta bearbetningskoncessionerna.

Vilhelmina Mineral lämnade därför in en separat ansökan om Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken. Därefter har Länsstyrelsen i Västerbotten framfört att en komplettering av ansökan behöver ske när det gäller påverkan på omkringliggande vattensystem.

Bolaget har därför beslutat att genomföra biotopkartering och våtmarksinventering vid Stekenjokk och övre Saxån under hösten 2021.

I Stekenjokk och Levi i Västerbotten vill Bluelake Mineral bryta koppar och zink.

Under perioden 1976 till 1988 bröts i Stekenjokk sammanlagt ca 7 miljoner ton malm av Boliden. Det beräknas finnas en kvarvarande indikerad mineraltillgång på̊ ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % koppar, 3,01% zink och 47 gram per ton silver (vid cut-off halt 0,9 % koppar), enligt Bluelake Mineral.