Ny rapport om mineralförekomster i Sala

Berggrundsgeologisk karta över Sala kommun. Karta: SGU

En ny rapport från SGU kartlägger mineralfyndigheter i Sala kommun. Fyndigheterna som beskrivs i rapporten omfattar gruvor, skärpningar och täkter för blocksten, krossberg och industrimineral.

Informationen kan bland annat användas för mineralprospektering. Den är också tänkt att vara en tillgång för forskning, undervisning, geoturism och studier av kulturhistoria.

Fältbesök och kemiska analyser har resulterat i ny geologisk information från området. Utöver det har också betydande insatser gjorts för att sammanställa befintlig information från äldre kartor, publikationer, arkivmaterial och databaser.

Totalt inom projektet har hela 2 439 förekomster besökts och beskrivits, varav 420 i Sala kommun.