Metallpriserna föll i oktober

Bild: SGU

Oroligt världsläge fick metallpriserna att falla i oktober. Det skriver SGU i sin senaste statistik över metallprisernas utveckling.

Oktober präglades av minskad global efterfrågan och förväntningar om minskad BNP-tillväxt. Både Europa och USA riskerar ytterligare räntehöjningar och därmed ligger en lågkonjunktur nära tillhands under nästkommande år.

Metallpriserna påverkades mycket av Kina eftersom landet vanligtvis står för mer än hälften av den globala efterfrågan av metaller. Kinas instabila ekonomiska utveckling är ett resultat av en utdragen nedgång i landets fastighetssektor och landets nollpolicy i kampen mot covid-19.

Föregående månads prisnedgång på koppar stannade upp under oktober. Kopparpriset låg på en relativt konstant nivå. Orsaken var enligt SGU en relativt svag utveckling av dollarkursen och temporära efterfrågeökningar på koppar i Kina efter helgdagarna i början av oktober.

Priser och lager av zink minskade däremot. Ett smältverk för zink i Europa stoppade produktionen under oktober på grund av problem med energiförsörjningen. Priset på zink förväntas fortsätta sjunka, men tillbakagången kan möjligen mildras av de låga lagernivåerna.

– Marknaden avvaktar fortfarande ett eventuellt förbud av handel och lagring av ryska metaller på London Metal Exchange (LME). Vad gäller nickel och aluminium försvåras beslutet av att Kina visade sig villig att handla med de ryska metallerna. Därmed riskerar ett förbud blir tämligen verkningslöst. Kinas produktion av nickel i Indonesien har troligtvis mildrat effekterna på nickelpriset under månaden, säger Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på SGU.

Priset på järnmalm föll kontinuerligt under oktober. Priset på järnmalm brukar vanligen ligga högre i oktober eftersom månaden präglas av en hög byggaktivitet i Kina och en avtagande aktivitet i smältverk.

På grund av en svagare amerikansk dollar, stigande råoljepriser och hotet om ett kärnvapenkrig steg priset på silver till en tremånaders högsta nivå i början av oktober. Uppgången blev dock kortvarig. Guldpriset påverkades på samma sätt men nådde sedan en bottennotering mot mitten av oktober.

På grund av att LME övervägde sanktioner mot ryska metaller föll även priset på palladium.

Det råder en fortsatt kraftig tillväxt på marknaden för elfordon. Priset på litiumkarbonat steg i oktober på grund av stark efterfrågan av framförallt eldrivna personbilar.