Företag vill utvinna metaller från havsbotten i Bottenviken

Tryckluft i ledningarna skapar ett sug och för nodulerna upp till plattformen. Ill: Scandinavian Ocean Minerals

Företaget Scandinavian Ocean Minerals (SOM) vill hämta upp mineraler från havets botten utanför Skellefteå - det handlar om metaller som behövs i solceller och batterier.

Om regeringen godkänner planerna kan det bli den första metallutvinningen i svenskt hav. Det uppger Sveriges Radio Norrbotten.

Miljöanalytiker är kritiska till verksamheten.

– Det finns en risk för spridning av tungmetaller. Från att gifterna har legat i bottensedimenten till att det rörs upp och hamnar i fiskar, säger Jan Albertsson, miljöanalytiker på Umeå marina forskningscentrum, till SR Norrbotten.

 Skellefteå Naturskyddsförening engagerar sig starkt mot projektet som de menar går ut på att anlägga en ”havsgruva”.

”Havsområdet söder om Skellefteå (Rönnskär) har historiskt haft mycket stora utsläpp av bland annat giftiga metaller, som storskaligt påverkat djur och växtliv i området negativt. På bottnarna avlagras gifterna långsamt men nya muddringar tror vi kommer att slamma upp dessa gifter igen och det kommer säkert att påverka den biologiska mångfalden negativt”, skriver de.  

SOM hävdar å sin sida att Bottenviken är en av de få platser där upptagning av så kallade mangannoduler kan ske med begränsad miljöpåverkan.

Skälet är att Bottenviken kan definieras som ett grunt sötvattenhav med kända förhållanden och ekosystem. ”Ekosystemet är förhållandevis artfattigt på grund av det bräckta vattnet där det är svårt för djur och växter att anpassa sig. Upptagningen av mangannodulerna och återförande av rejektvattnet sker i den så kallade afotiska zonen vid botten. Det är en zon där solljus inte tränger igenom. Här kan.ingen fotosyntes ske och därför påverkar inte en lokal sedimentplym vid botten primärproduktion av alger”, skriver SOM på sin hemsida.

Mangannoduler är runda konkretioner som bildats genom utfällning på havsbotten i gränsskiktet mellan bottensediment och havsvatten. Modulerna i Bottenviken kan innehålla en rad värdefulla metaller, som mangan, kobolt och vanadin bland annat, enligt SOM.
 

Generellt är mineralbrytning på havsbotten ett mycket kontroversiellt ämne som fördöms av flera internationella organisationer och en färsk WWF-rapport slår fast att sådan utvinning skulle innebär enorma risker för havens biologiskt mångfald och ekosystem. Men man har då främst tittat på brytning av mineraler på djuphavsbottnar.