Ny värderingsmodell för biologisk mångfald

Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, har tagit fram en ny modell för att mäta och värdera biologisk mångfald, Climb. Bakom Climb står flera aktörer inom svenskt näringsliv och offentlig sektor.

– Med CLIMB kan vi mäta effekterna av de insatser vi gör för biologisk mångfald på ett nytt och mer enhetligt sätt. Det här är ett fantastiskt verktyg som kan appliceras i flera olika sammanhang, säger Josefin Blanck som är chef för strategiska miljöprojekt på Vattenfall och ordförande i styrgruppen för satsningen

CLIMB står för Changing Land Use Impact on Biodiversity och är en svenskutvecklad värderingsmodell som ger företag möjlighet att minimera sin negativa påverkan på naturen.

Med CLIMB kan företagen beräkna nuläge, samt negativ och positiv påverkan på biologisk mångfald. Därmed kan de planera och kompensera för sin påverkan och främja hållbarhet i sina verksamheter, är tanken.

– Vi hoppas att CLIMB kan skapa bättre förutsägbarhet i miljöprövningar genom att tydligt uppfylla de nya krav och förväntningar som kommer kring arbetet med biologisk mångfald. Samtidigt bygger metoden en oerhörd stolthet över vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Kristina Branteryd, miljöexpert Svemin.

Grundformeln för mätverktyget bygger på brittiska DEFRAS Biodiversity Metric, men har i CLIMB vidareutvecklats och anpassats till
nordiska förhållanden.

CLIMB använder standardiserade indata och expertkunskap för att planera, prioritera och räkna in parametrar
för restaurering och kompensation.

CLIMB har utvecklats i ett samverkansprojekt med Boliden, Ecogain, Heidelberg Materials, LKAB, Skanska, Skellefteå Kraft, Specialfastigheter, Svemin, Svenska Kraftnät, Sveriges Bergmaterialindustri, Talga och Vattenfall.