Område i Västervik utsett till riksintresse för sällsynta jordartsmetaller

Exempel på mineraliserad gång med sällsynta jordartsmetaller (REE-fosfatmineralen xenotim och monazit ) i Olserum. Foto: Stefan Andersson/SGU

En fyndighet av sällsynta jordartsmetaller i Olserum i Västerviks kommun har pekats ut som riksintresse. Området innehåller så värdefulla ämnen för samhället att det bör skyddas från åtgärder som försvårar framtida utvinning av metallerna. Det skriver SGU i ett pressmeddelande.

För att en fyndighet ska kunna utpekas som riksintresse för värdefulla ämnen eller material krävs omfattande undersökningar och dokumentation. Fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i Olserum, beläget sydost om Överum i Västerviks kommun, uppmärksammades först i samband med statlig uranprospektering på 1970-talet.

Sedan dess har området genomgått utökade undersökningar både av SGU och av prospekteringsbolag, samt varit föremål för vetenskaplig forskning. De sällsynta jordartsmetallerna förekommer ihop med magnetitförekomster som utvunnits i historisk tid och varit kända sedan 1600-talet.

– Ett utpekande av ett riksintresse innebär inte att fyndigheten med säkerhet kommer att utvinnas. Syftet med riksintressen är att genom dessa redovisa vilka intressen som har särskild betydelse. Med andra ord är det ett stöd till samhället vid planering av markanvändningen i området, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Produktionen av sällsynta jordartsmetaller i världen är i dag kraftigt koncentrerad till Kina som har cirka 70 procent av världsmarknaden, enligt SGU.