Vattenfall tar steg mot ny kärnkraft vid Ringhals

Ringhals. Foto: Malin Arnesson

Vattenfall tar nu nästa steg för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Under våren bjuder Vattenfall in till lokalt samråd, vilket utgör en väsentlig del av processen för att ansöka om miljötillstånd.

Vattenfall fortsätter planeringen av ny kärnkraft på Väröhalvön, väster om det befintliga kärnkraftverket vid Ringhals. Förstudien som startade i juni 2022 för att undersöka tekniska, legala och kommersiella förutsättningar för att driftsätta minst två små modulära reaktorer (SMR) vid Ringhals under första halvan av 2030-talet har nu avslutats.

Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall, kommenterar förstudien och konstaterar att den har gett värdefulla insikter om förutsättningarna för att bygga nya reaktorer vid Ringhals. Fokus på SMR gör det möjligt att jämföra denna nya teknik med storskaliga reaktorer, och trots att det är för tidigt att välja reaktortyp, planerar man att bjuda in till lokalt samråd inom kort. Ambitionen är att ha en första reaktor i drift under första halvan av 2030-talet.

Förstudien, klar vid årsskiftet, innehåller affärskritisk information och görs inte offentlig. En viktig slutsats är att statlig riskdelning behövs för att möjliggöra investeringar i nya reaktorer. Dessutom pekar man på behovet av ett nationellt kärnkraftsprogram för att minska kostnaderna för ett nytt slutförvar av kärnavfall.

Vidare konstateras att platsen på Väröhalvön bedöms vara lämplig för ny kärnkraft men har ytmässiga begränsningar på grund av ett naturreservat och ett Natura 2000-område. Man utforskar konsekvenserna av dessa begränsningar och siktar på att maximera nyttjandet av platsen.

Förstudien indikerar också att lokaliseringen intill det befintliga kärnkraftverket vid Ringhals möjliggör effektiv samutnyttjande av infrastruktur. Acceptansen för kärnkraft är hög i regionen, och det finns goda möjligheter att bygga upp kärnkraftskompetens vid Ringhals.

Vattenfall fortsätter arbetet för ny kärnkraft med målet att ha en första reaktor i drift på Väröhalvön vid Ringhals under första hälften av 2030-talet. Nästa steg innebär inbjudan till lokalt samråd under våren 2024, parallellt med fortsatt dialog med leverantörer och utvärdering av reaktorteknik och leveransmodeller. Övriga aktiviteter inkluderar förberedelse av ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen samt förvärv av mark för projektet.

Statusen för tillståndsprocesserna inkluderar förberedelser för ansökningar enligt kärntekniklagen och miljöbalken samt en ansökan om planbesked enligt plan- och bygglagen, vilket är en del av prövningen hos Varbergs kommun.

Källa: Vattenfall