Kinas grepp om koppar hotar västvärldens gröna omställning

Industrin, investerare och politiker noggrant Kinas lagerökning med växande nervositet. Foto: Wikipedia Common, kredit: Daderot

Koppar är avgörande för den gröna omställningen, från elbilar till solpaneler. Därför väcker Kinas växande kontroll över koppartillgången oro. Priset på metallen har stigit, vilket kan tyda på en stramare tillgång, delvis på grund av Kinas agerande.

När Kinas kopparlager ökar dramatiskt, uppmärksammas detta av marknadsanalytiker. Ewa Manthey från ING och Kieran Tompkins från Capital Economics pekar på att Kina, som största producent och konsument av koppar, stärker sitt inflytande över världsmarknaden.

Begränsad tillgång

Detta sker i en tid då tillgången är begränsad på grund av minskad produktion och uttömning av gruvor. Samtidigt förväntas efterfrågan på koppar öka kraftigt, drivet av investeringar i grön teknologi.

Kinas dominans innebär en utmaning för västvärldens strävan efter en grön omställning. Om inte nya kopparfyndigheter upptäcks och exploateras snabbt nog, kan en utdragen brist på metallen leda till högre priser och försena införandet av grön energi. Goldman Sachs varnar för "kopparbristprissättning" redan 2025, med potentiellt en prisökning på 25 procent under de kommande 12 månaderna.

Spända relationer

Detta sker mot en bakgrund av spända relationer mellan Kina och väst, med anklagelser om hackningskampanjer och diskussioner om huruvida svar på Kinas agerande bör vara försiktigt eller målinriktat.

Om västvärlden vill undvika beroende av Kina krävs betydande investeringar i kopparbrytning. Men det verkar osannolikt att skuldsatta regeringar i USA och Europa kommer att göra dessa investeringar. Samtidigt följer industrin, investerare och politiker noggrant Kinas lagerökning med växande nervositet.

Fusionsenergi

Denna utveckling visar på vikten av diversifiering av råmaterialkällor, särskilt för element som är avgörande för framtida teknologier och den gröna omställningen.

Fusionsenergi, som utforskas som ett alternativ till traditionell energiproduktion, erbjuder exempelvis en möjlighet att minska beroendet av specifika råmaterial genom att erbjuda en ren och nästan obegränsad energikälla.

Medan koppar fortsätter att vara essentiellt för elektrifieringen av samhället, kan innovationer inom energisektorn, såsom fusionsenergi, erbjuda nya vägar för en hållbar framtid.

Källor: Goldman Sachs, Capital Economics, Net Zero Watch