Finländare oroade över mineralberoendet från Kina och Ryssland

Importerat skrot av metall. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: MartinStadlober

Finländare uttrycker oro över landets beroende av mineraler från Kina och Ryssland. Enligt årets finländska Gruvbarometri anser endast sju procent av befolkningen att Europas mineralförsörjning bör förlita sig på import.

Enligt undersökningen ser 72 procent av finländarna att både Finland och Europa är alltför beroende av mineraler från Kina och Ryssland. Endast sju procent av de tillfrågade håller inte med. Samma andel anser att Europa inte behöver egna gruvor eftersom råvaror kan importeras från andra håll. Däremot menar 74 procent att råvaruförsörjningen inte bör förlitas på import.

En rapport från konsultföretaget PwC stöder denna syn. Enligt rapporten hotar klimatförändringen leveranskedjorna för många kritiska råvaror som är beroende av centraliserad produktion.

Brist på kunskap om inhemsk förädling

Barometern visar att finländarna har begränsad kunskap om var de inhemskt producerade mineralerna förädlas. Var femte respondent tror att nästan alla mineraler som utvinns i Finland exporteras för förädling utomlands. Hälften av de tillfrågade har ingen åsikt i frågan.

I verkligheten förädlas cirka 90 procent av metallerna som produceras i Finland inom landet. Dessutom importerar Finland ungefär fyra gånger mer metallkoncentrat än det exporterar.

Bristen på förståelse för den inhemska råvarans betydelse kan leda till politiska beslut som försvårar gruvindustrins verksamhetsförutsättningar och därmed försämrar landets förmåga att driva på den gröna omställningen.

Kännedom om inhemsk gruvteknologi

Finländarna verkar ha bättre kännedom om landets roll som producent av gruvteknologi än som förädlare av mineraler. Över hälften av de tillfrågade erkänner att den inhemska gruvteknologin spelar en avgörande roll för att utveckla gruvindustrins miljövänlighet.

Det finns över 200 teknologileverantörer inom gruvindustrin i Finland, varav många är internationella ledare. Dessutom bedrivs forskning och utbildning inom området vid mer än tio forskningsinstitut och universitet samt vid yrkeshögskolor och yrkesskolor.

Finlands historiska beroende av Ryssland

Finlands beroende av Ryssland har historiska rötter. Ryssland har länge varit en viktig handelspartner, särskilt vad gäller energi och råvaror. Efter Sovjetunionens fall minskade beroendet något, men Ryssland förblev en central aktör, särskilt inom energisektorn.

Finlands geografiska närhet till Ryssland har underlättat handel och investeringar mellan länderna. Dock har den politiska instabiliteten och sanktioner mot Ryssland påverkat relationen negativt. Finländska företag har tvingats diversifiera sina handelspartners och söka nya marknader.

Trots detta kvarstår beroendet av ryska råvaror, inklusive mineraler. Den nuvarande geopolitiska situationen och osäkerheter kring leveranser från Ryssland har förstärkt behovet av att finna alternativa källor och öka inhemsk produktion.

Vägen Framåt för Finlands försörjning

För att minska beroendet av utländska mineraler behövs investeringar i inhemsk gruvdrift och förädling. Ökad forskning och utveckling inom gruvteknologi kan också bidra till att förbättra effektiviteten och miljövänligheten i den finländska gruvindustrin.

Ett stärkt samarbete mellan politiker, industri och forskare är avgörande för att skapa en hållbar och säker mineralförsörjning. Att förstå och erkänna den inhemska råvarans betydelse kan leda till mer informerade och långsiktiga beslut som gynnar både industrin och samhället i stort.

Källa: Kaivosteollisuus