Kina fortsätter att släppa ut rekordmängder metan

Kina är världens största producent och konsument av kol, som används för att generera mer än 70 procent av landets el. Kina avger också mer metan än någon annan nation, och kolbrytningsindustrin står för cirka 33 procent av den totala industriverksamheten. Utsläpp uppstår när underjordiska pooler av metangas evaporerar under gruvprocessen. Foto: Creative Commons, krdit: JWVein

Nya kinesiska regler om kolbrytning har inte dämpat nationens växande metanutsläpp under de senaste fem åren, som planerat, säger ny forskning från ett team lett av Carnegies Scot Miller och Anna Michalak. Deras resultat publiceras i Nature Communications.

I atmosfären fungerar metan som växthusgas, så kallad fångstvärme uppstår och bidrar till klimatförändringar. Klimatförändringens skadliga inverkan uppträder i form av ökat antal värmeböljor, längre torkperioder, allvarligare orkaner och utrotning av djurarter.

Kinas nya regler för att minska metanutsläpp från kolbrytning fick full effekt 2010. Det krävs nu att metan ska fångas eller omvandlas till koldioxid. Forskargruppen använde i sin forskning atmosfärsmodellering och data från Japans GOSAT-satellit för att kunna utvärdera huruvida de nya reglerna faktiskt begränsade kinesiska metanutsläpp.

- Vår studie tyder på att Kinas regering, åtminstone när det gäller metanutsläpp, talar om nödvändigheten att minska utsläppen, men att det förblir bara läpparnas bekännelse, förklarade huvudförfattaren Miller, som arbetar nu på Johns Hopkins University.

Trots att målet för Kinas 12: e femårsplan var att avlägsna eller konvertera 5,6 miljoner metan från kolgruvor fram till år 2015, fann teamet att metanutsläppen istället ökade med cirka 1,1 miljoner ton (1,1 tera gram) per år mellan åren 2010 och 2015. Det är samma mängd som landets årliga ökningar av metanutsläpp från 2000.

Sammantaget ökade kinesiska metanutsläpp med 50 procent från 2000 till 2015. Det utgör 24 procent av den totala globala ökningen av metanutsläpp under samma period.