Ny SGU-rapport om västra Bergslagens geokemi

Foto: Per Nysten/Wikimedia Commons

SGU har publicerat en ny rapport om morängeokemi i västra Bergslagen. Området är känt för mineral- och malmförekomster och historiska gruvor till exempel Yxsjöberg, Långban, Hällefors och Grythyttan.

Rapporten bygger på en geokemisk kartläggning av ett område på cirka 3 100 kvadratkilometer i västra Bergslagen för att visa den naturliga förekomsten av huvud- och spårelement samt pH i mark och vatten.

Kartläggningen visar den naturliga förekomsten av elementen i marken med avseende på det geologiska ursprunget. Antropogen påverkan, förutom i tätorter, bidrar ytterst sällan och lite till de förekomster av metaller och andra element som uppmäts i undersökningsområdet.

Markgeokemisk data används bland annat inom mineralprospektering, miljöövervakning, markforskning, skogsbruk, kommunal planering och medicinsk forskning. Eftersom provtypen normalt avspeglar den naturliga halten av grundämnen i marken kan de nya resultaten med fördel användas som bakgrundsinformation vid undersökning av förorenad mark och bedömning av vattenkvalitet. Exempel på andra relevanta användningsområden är för malmletning, åtgärder mot försurnings samt för recipientskydd.

För den framtida gruvindustrin antas det metallogenetiska området Bergslagen med Riddarhyttan ha potential för utvinning av huvudsakligen koppar, silver, zink, bly, järn och sällsynta jordartsmetaller, står att läsa i rapporten som finns tillgänglig på SGU:s hemsida.