Starkt resultat på osäker marknad för LKAB

Foto: Sgtred/Wikimedia Commons

Med en stabil produktion och gynnsamma marknadsvillkor ökade LKAB rörelseresultatet såväl för kvartalet som helåret trots lägre leveranser. Marknaden fortsätter dock att präglas av osäkerhet. Det skriver LKAB i sin boklutskommuniké.

 

Omsättningen för helåret 2019 ökade till 31 260 (25 892) Mkr och rörelseresultatet stärktes till 11 788 (6 869) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 72 procent. Resultatförbättringen beror i huvudsak på högre järnmalmspriser och en starkare dollarkurs. Lägre försäljning har bidragit negativt. Det operativa kassaflödet för helåret ökade till 6 981 (3 386) Mkr. Förbättringen beror främst på det starkare resultatet och lägre investeringsutbetalningar. Högre utbetalningar för samhällsomvandling påverkade negativt. Årets resultat uppgick till 10 173 (5 274) Mkr och styrelsen föreslår till årsstämman att ordinarie utdelning ska uppgå till 6 104 (3 164) Mkr.

 

För det fjärde kvartalet ökade omsättningen till 6 947 (6 911) Mkr och rörelseresultatet ökade till 2 047 (1 900) Mkr. Resultatförbättringen är främst ett resultat av en starkare dollarkurs och lägre kostnader för avsättningar för samhällsomvandling. Lägre priser för högförädlade järnmalmsprodukter och lägre leveransvolymer under kvartalet påverkade negativt.

 

- Det gläder mig att vi levererar ett starkt resultat trots en osäker marknad och stora investeringar inom såväl de pågående samhällsomvandlingarna som i våra framtidsprojekt. Vi kan inte påverka marknadsvillkoren, men vi kan säkra vår egen konkurrenskraft. Det gör vi genom att optimera produktionen i befintliga strukturer samtidigt som vi utvecklar framtidens hållbara och effektiva järnmalmsproduktion, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

 

Det globala spotpriset på järnmalm nådde en högsta nivå kring 125 USD/ton under sommaren. Nivåerna föll sedan kraftigt då efterfrågan från stålindustrin dämpades. Mot slutet av fjärde kvartalet steg priserna igen och vid utgången av året uppgick priset till 92 USD/ton.

 

Under kvartalet uppgick det genomsnittliga spotpriset på järnmalm till 89 (72) USD/ton. Pelletspremierna sjönk ytterligare och var på en lägre nivå än fjärde kvartalet föregående år.

 

- Den förändring vi sett under året i efterfrågan har inneburit att vi delvis fått styra om våra volymer till nya kunder och marknader. En omställning vi lyckats väl med. På helåret landar vi dock på något lägre leveransvolymer jämfört med tidigare år, säger Jan Moström.