Höga kusten ska skyddas mot exploatering

Foto: Kristian Schoning/SGU

SGU har tagit fram en ny metod för att klassificera geologiska naturvärden vid Höga kusten/Kvarkens skärgård. Syftet är att bättre skydda den unika geologin vid exploatering och markanvändning.

 

Höga kusten/Kvarkens skärgård är ett gemensamt världsarv för Finland och Sverige. Områdets status som världsarv kommer av att landskapet är starkt präglat av landhöjningen från den senaste istiden, där geologiska bildningar som klapperfält och spår av tidigare strandlinjer är särskilt framträdande. För att inte världsarvets status ska äventyras, och för att säkra så att värdefulla geologiska bildningar inte skadas, har SGU tagit fram en klassificering av de geologiska bildningarna.

 

– Indelningen i olika klasser underlättar för en hållbar förvaltning av världsarvet där en hållbar markanvändning kan gå hand i hand med att de geologiska naturvärdena skyddas. I vissa områden behövs restriktioner medan det i andra områden inte är nödvändigt, säger Kristian Schoning, statsgeolog på SGU.

 

Det nya underlaget är framtaget inom projektet LYSTRA, under EU-programmet Interreg Botnia-Atlantica. Syftet med projektet är att utveckla förvaltningen av världsarvsområdet och besöksnäringen inom området.