Ny större aktieägare går in i Grängesberg Exploration

Foto: Grängesberg Exploration

Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Grängesberg Exploration Holding har bolagets största ägare, Edvard Berglund Holding AB, Couder AB och Christer Lindqvist, överlåtit Uniträtter som de erhållit i företrädesemissionen till Pegroco Invest AB och dess portföljbolag Nordisk Bergteknik AB. Uniträtterna motsvarar vid nyttjande en teckning om totalt cirka 10 miljoner kronor.

Syftet med överlåtelserna är att ytterligare stärka Bolagets aktieägarbas med långsiktiga strategiska och institutionella investerare. Överlåtelserna har skett vederlagsfritt.

– Det är med stor glädje vi hälsar investmentbolaget Pegroco och Nordisk Bergteknik välkomna som större aktieägare i Grängesberg Exploration Holding. Dessa tillför förutom kapital och sitt nätverk även kunskap som kommer vara av stort värde för oss nu när vi planerar för en återstart i Dannemoragruvan och även förberedelserna för utvinning av apatit i Grängesberg, säger Christer Lindqvist, VD för Grängesberg Exploration Holding.

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige.  

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning.  

Grängesberg Exploration Holding är en koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets, affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar kombinerad med modern anrikningsteknologi, prospektera högkvalitativa apatit och järnmalmsförekomster.