Nytt riksintresse i norr

Foto: Peter Åkerhammar/SGU

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har pekat ut och detaljavgränsat fyndigheten Barsele i Storumans kommun, Västerbottens län, som riksintresse för dess innehåll av guld, som räknas som en ”konfliktmineral” av EU.

Det betyder att krav ställs på såväl hållbara värdekedjor som spårbarhet och ansvarsfullt nyttjande. Inhemsk produktion av guld bidrar till att uppfylla generationsmålet i riksdagens miljömål.

Riksintressen markerar olika samhällsintressen som har särskild, nationell betydelse för samhällsutvecklingen när frågor om markanvändning ska avgöras. Systemet ger stöd för beslut vid eventuella konflikter mellan olika markintressen. Det innebär att utpekade riksintressen måste beaktas i planeringsprocessen, men att de samtidigt enbart är rådgivande för hur marken ska användas.