Nytt prospekteringsbolag med fokus på sällsynta jordartsmetaller

Foto: ANR

Archelon Natural Resources AB, ett svenskt prospekteringsbolag, meddelar att de bildar ett dotterbolag för prospektering efter sällsynta jordartsmetaller.

”Dotterbolaget finansieras initialt med ANRs egna medel och drivs framåt med hjälp av engagerad expertis”, skriver ANR.

Bakgrunden till avknoppningen är att ANR avser att avsätta mer resurser till sin pågående prospektering efter sällsynta jordartsmetaller.

”En bidragande orsak till varför REE-projektet skall drivas i dotterbolagsform är att dotterbolaget även skall söka partnerskap och söka möjligheter att förvärva andra REE-tillgångar såväl i Sverige som utanför landets gränser”, betonar bolaget.

ANR har under ett antal år bedrivit prospektering efter sällsynta jordartsmetaller (REE) i Sverige.

Undersökningsarbetet omfattar detaljerad genomgång av tillgängliga geologiska, geofysiska och geokemiska data och rapporter som utförts och publicerats av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Denna information har av ANR analyserats och sammanställts med hjälp av avancerad så kallad GIS-teknik.

Med utgångspunkt från detta har ett antal områden identifierats där sannolikheten att påträffa ekonomiskt drivvärdiga förekomster av REE bedömts vara särskilt gynnsamma.