H2GS stålverk kan försenas flera år

Foto: H2 Green Steel

Försvarsmaktens motstånd mot H2 Green Steels planerade stålverk i Boden kan sinka bygget i minst 2,5 år.

Det skriver Norrbottens-Kuriren.

Försvarsmakten har yttrat sig över H2 Green Steels ansökan om tillstånd till Mark- och miljödomstolen.  

Det som yttrandet berör är bolagets yrkande om byggnadsdom, tillstånd avseende vattenverksamhet och artskyddsdispens samt Försvarsmaktens synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen.

Enligt Försvarsmakten skulle stålverket hamna i ett så kallat "övrigt påverkansområde". Det är ett område som är utpekat som riksintressant för totalförsvarets militära del. Exakt vad riksintresset består i är sekretessbelagt.