Sameby överklagar LKAB:s tillstånd att prospektera sällsynta jordartsmetaller

Foto: Isthmus/Wikimedia Commons

LKAB har hittat en stor fyndighet av sällsynta jordartsmetaller i det så kallade Per Geijer-området i Kiruna och Bergstaten har beviljat bolaget undersökningstillstånd för området. Detta har nu överklagats av Gabna sameby, som menar att området är helt avgörande för rennäringen. De vill att beslutet rivs upp.

 För LKAB kan fyndigheten vara en potentiell gruva då det enligt dem är fråga om Europas största kända fyndighet av sällsynta jordartsmetaller, en nyhet som fått vingar också internationellt.

Men för samebyn är området minst lika viktigt. Gabna sameby skriver så här i sitt överklagande:

"Gabna sameby sista kvarvarande betesmark, rastbeten och flyttled som sammanbinder sedvanemarkerna väster och öster om Kiruna stad behöver tryggas för framtiden och en hållbar renskötsel säkerställas för att en levande samisk kultur inom Gabna sameby i Kirunaområdet ska kunna fortsätta existera. Det aktuella undersökningstillståndet sammanfaller just med dessa, för rennäringen, helt avgörande markområden."