Jernkontoret varnar för att minskade forskningsanslag kan äventyra konkurrenskraften

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

I regeringens budget aviseras neddragningarna i Vinnovas anslag. Detta riskerar att ha negativ inverkan på Sveriges ställning som innovationsland och på järn- och stålindustrins möjlighet att konkurrera, menar Jernkontoret.

Anslagsminskningen är betydande – över en miljard under de kommande tre åren.

– Inom industrin ser vi ett behov av både ingenjörskompetens och kompetens från yrkesutbildningar. Satsningarna inom dessa områden är därför glädjande. Mer bekymmersamt är det att Vinnovas anslag minskas kraftigt, i en tid då forskning och innovation är absolut avgörande för svensk konkurrenskraft. Vi förutsätter dock att dessa anslagsminskningar inte innebär minskade satsningar på den typ av industrinära forskning som gjort, och fortsätter göra, Sverige till ett ledande innovationsland, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.