Spårbyte på Malmbanan mellan Gällivare och Råtsi

Foto: Trafikverket

Trafikverket ska byta spår på Malmbanan, sträckan Gällivare-Råtsi. Sträckan är indelad i två etapper. När spåret har bytts ut kan högst tillåtna vikten för tågvagnar höjas till 30 ton igen. I dagsläget pågår arbete med kabelsänkning och förberedelse inför spårbytet

Spåret mellan Gällivare och Råtsi är i behov av utbyte då det har blivit slitet. Åtgärder vidtas för att återställa axellasten till 30 ton efter en sänkning till 25 ton på grund av spårets bristande kapacitet. Bytet av spåret, som sträcker sig över 45 kilometer och delas upp i två etapper, är en högprioriterad åtgärd för att återställa kapaciteten för LKAB:s malmtransporter.

Arbetet med spårbytet innefattar utbyte av räler, sliprar och makadam med hjälp av specialiserade tåg. Dessutom genomförs ballastrening för att rensa bort finmaterial och återvinna befintligt makadam. Under processen kan det förekomma arbeten dagtid, kvällstid och nattetid i form av materialtransporter och markarbete.

Innan spårbytet kan påbörjas krävs det att kablar sänks längre ner i banvallen. Malmbanan utgör en vital länk för malm- och persontrafik samt annat gods. Sträckan passerar genom vildmark, våtmarker och naturreservat, inklusive Kaitums och Lina älvs fjällurskog, och delvis genom områden utan vägar.

Källa: Trafikverket