EU skjuter hållbarhetsregler på framtiden

Arkivbild.

Europeiska rådet och EU-parlamentet har nyligen enats om att bevilja två års anstånd gällande sektorspecifika standarder för rapportering som föreslagits i direktivet CSRD, Corporate Sustainability Reporting. De aktuella sektorerna är gruv-, olje- och gasindustrin.

Standarderna hade redan utarbetats av ett tekniskt rådgivande organ till kommissionen och var nästan klara för publicering.  

Förseningen kommer att ge gruvföretag mer tid att förbereda sig för nya sektoriella regler. Den nya tidsfristen för att anta reglerna har nu flyttats från i sommar till juni 2026.

Vincent Van Peteghem, Belgiens vice premiärminister och finansminister, kommenterar senareläggningen:

– Att öka den europeiska konkurrenskraften är en grundpelare i det belgiska ordförandeskapet, och ett sätt att uppnå detta mål är att minska den administrativa bördan för företagen. Dagens avtal begränsar rapporteringskraven till ett minimum och ger företag tid att implementera ESRS [standarderna] och förbereda sig för de sektoriella europeiska hållbarhetsrapporteringsstandarderna.