SGU dammar av Mineraljakten

SGU har fått regeringsuppdraget att återstarta "Mineraljakten". Statsgeolog Erik Jonsson berättade för energi- och näringsminister Ebba Busch om olika mineral som finns i svensk berggrund. Foto: SGU

Sveriges geologiska undersökning (SGU) återupptar konceptet ”Mineraljakten”, efter beslut från regeringen. Syftet är att engagera privatpersoner i att bidra till att hitta potentiella fyndigheter av kritiska och strategiska metaller och mineral.

Konceptet, där privatpersoner kunnat skicka in och få sina mineralfynd bedömda av en sakkunnig geolog, startade redan 1967 i Norrbotten och spreds med åren söderut till att så småningom innefatta hela Sverige 2014, det sista året ”Mineraljakten” pågick. Förutom att sprida geologisk kunskap har den bidragit till utpekandet av många betydelsefulla mineralfyndigheter, enligt SGU.

– Mineraljakten har resulterat i flera viktiga mineralfynd som lett till både prospektering och produktion. Fyndet av litiumpegmatit som hittades 2006 i Bergby i Gävle kommun ses i dag som ett av Sveriges mest spännande litiumprojekt, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

– Allmänhetens insatser för att hitta områden där det kan finnas värdefulla mineral ska inte underskattas. Tidigare fynd i ”Mineraljakten” har ofta gjorts i oprospekterade områden som företagen valt bort till förmån för mer kartlagda områden för säkrare ekonomisk utdelning, säger Kaj Lax, chef för SGU:s avdelning för mineralresurser.

Nu börjar SGU planeringen för att dra i gång Mineraljakten brett i hela Sverige igen.

– För att återetablera konceptet och även nå ut till nya målgrupper och yngre generationer behövs långsiktighet. Vår förhoppning är att Mineraljakten redan under uppdragsperioden visar sig bli så lyckad att regeringen fortsätter satsa på den, säger Anneli Wirtén.

Uppdraget ska slutredovisas i mars 2027.