Avtalet klart för export av uran från Grönland

Här förbereds borrning efter uran i grönländska Kvanefjeld. Foto: Greenland Minerals and Energy Limited

Marknaden för uran förändras snabbt. Senaste dansk-grönländska avtal om uranexport har till följd att marknaden har tillförts en ny global spelare. Den danska regeringen och Grönlands självstyre har ingått i ett avtal som öppnar dörrarna för export av uran från Grönland.

Redan före förhandlingar om avtalet slogs det fast att Grönland har full suveränitet över de naturresurser som finns på landets territorium.

Det nya avtalet ändrar inte på frågor om suveränitet, men avtalstexten preciserar hur myndigheterna i Danmark och i Grönland bör samarbeta och vem tar beslut.

Detta innebär att ansökningar om export av uran skall lämnas till Grönlands självstyrelsemyndighets hemsida, från vilken ansökningen vidarebefordras automatiskt till Industriministeriet i Köpenhamn.

När den danska myndigheten har tagit ställning till ansökan om uranexport, meddelas den sökanden om beslutet av Grönlands självstyre.

Parterna är överens om att säkerhets- och exportkontrollerna måste uppfylla högsta internationellt fastställda normer i enlighet med de regler som praktiseras i Australien och Kanada. Detta innebär, bland annat att mellanstatliga avtal får utarbetats av det danska utrikesdepartementet.

Uranfyndigheter finns på flera platser på Grönland. Det mest välkända orten Kvanefjeld på södra Grönland har undersökts sedan 1955. Kvanefjeld anses vara världens näst största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. Här finns också stor förekomst av zink, uran samt tugtupit.

Kvanefjeldprojektet bedrivs av Greenland Minerals and Energy Limited med säte i Perth, Australien. Uranhalten vid denna plats ligger på 341 ppm uran (0,0341 procent) vilket är över 100 gånger mer än genomsnittet i jordskorpan. Det handlar emellertid om uranmalm med lägre kvalité. I Kanada har malmen ett uranhalt på 20 procent.

Priset på uran beräknas i dollar per Pound av U3O8, vilket för närvarande ligger på cirka 35 dollar. Priset har pendlat i periodvis mellan 30-40 dollar under de senaste två åren. Grönländarnas förhoppning är att priset kommer att stiga de närmaste åren och kan därmed fördubblas inom två-tre år. Det har funnits stora variationer i det förflutna. Under en kort period år 2007 låg priset över 100 dollar

En dansk studie från 2015 visar att uranmarknaden kommer att kännetecknas av stora förändringar under 2016. När det gäller konsumtion befinner sig länder som Tyskland och Japan på väg bort från kärnkraften, medan Kina och Ryssland har ytterst ambitiösa utbyggnadsprogram vilka förväntas öka efterfrågan markant.

På produktionssidan har Kazakstan tagit tätplatsen före Kanada och Australien, som tidigare hade platserna ett och två. Kazakstan producerade 20000 ton uran 2013 vilket motsvarade 38 procent av den totala produktionen i världen. Landet planerar att öka uranproduktionen till 37000 ton år 2017.